Maliye Müfettişliği - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Mesleğe kabulde başarıyı esas alan giriş ve yeterlik sınavları, tecrübelerin yeni kuşaklara aktarılmasını sağlayan “üstad-çömez” ilişkisine dayalı eğitim sistemi, dünyadaki mesleki yenilikleri izlemeyi sağlayan yurt dışı staj ve akademik eğitim programları, tarafsız yaklaşım, bağımsız çalışma ve objektif değerlendirme anlayışı, Maliye Müfettişlerinin Maliye Bakanlığı ve Türk Devlet Teşkilatı içinde üstlendikleri görevlerdeki başarılarının altında yatan başlıca etkenlerdir.

Geçmişi reddetmeden günün gereklerini algılayabilen Maliye Teftiş Kurulu, bu meslek ilkelerini, genel kabul görmüş denetim standartları ile harmanlayarak, kendine özgü çağdaş görev standartlarını oluşturmuştur.

Bu standartlar maliye müfettişlerinin, etik ilkelere uygun, hukuk devleti ilkesine sadık, adil, tarafsız ve önyargısız görev yapacağına dair güvence niteliğindedir.

Maliye Teftiş Kurulu bu vasıflarıyla, diğer teftiş kurulları ve denetim birimlerinin kurulmasına ve kurumsallaşmasına öncülük etmiş ve model oluşturmuştur.

Denetimin, yönetimin bir fonksiyonu olduğu bilinciyle görev yapan Maliye Teftiş Kurulu’nun, Türk kamu yönetiminde saygın bir yere sahip olmasını sağlayan temel unsur,  “sorunun değil çözümün bir parçası olma yolunda” gösterdiği kurumsal çabalardır.
“ÇÜNKÜ MALİYE MÜFETTİŞİ KUSUR BULMAYA DEĞİL, ISLAH ETMEYE ÇALIŞIR”
Cemal SÜREYA
MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön