Maliye Teftiş Kurulu - Maliye Müfettişleri

142 Yıllık Tarihinde Maliye Müfettişleri
Maliye Müfettişleri
İçeriğe git
Bizde Devlete ait bütün malî işlerin doğrudan doğruya Maliye Vekiline bağlı ve yüksek salâhiyetli bir heyetin kontrolü altında bulundurulması maksadile bir Teftiş Heyeti teşkili ihtiyacı, ilk defa 1295 (1879)'te duyulmuş ve 28 ağustos 1295 (1879) tarihli ve (Teftiş Muamelâtı Maliye Nizamnamesi) adlı bir nizamname ile Maliye Teftiş Heyeti ihdas edilmiştir. Ni­zamnamenin mer’iyete konulmasını müteakip, Maliye Müfettiş­leri de tayin edilmiş bulunduğundan, Maliye Teftiş Heyetinin kuruluş tarihini, nizamnamenin tarihi olan 28 ağustos 1295 (1879) olarak kabul edebiliriz.

1930 Tarihli Maliye Vekâleti Teftiş Heyeti'nin kuruluşuna, vazife, salâhi­yet ve kadrosuna ait malûmat ve mevzuatı muhtevi DERGİ için burayı tıklayınız.

Kuruluş tarihçesi için burayı tıklayınız.
MALİYE TEFTİŞ KURULU
Maliye Teftiş Kurulu, bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişlerinin ocağı
E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Maliye Müfettişi genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş eden ve bir çok Kanunda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan merkezi denetim elemanı.
İçeriğe dön